Jesteś tutaj

Strona główna » XIX Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców SIERADZ 31.03. – 01.04. 2017 r.

                                                                                                 

XIX Zjazd Delegatów  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

SIERADZ 31.03. – 01.04. 2017 r.

 


W  dn.  31.03.2017 r.  delegaci,  goście  i  sympatycy  Polskiej  Federacji  Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców  spotkali  się w  Sieradzu.  Gospodarzem  spotkania  był  Jan  Szymczak  prezes  Stowarzyszenia  w  Sieradzu,  a  zarazem  sekretarz  Polskiej  Federacji  Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców

Pierwszy dzień

W dn. 31.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

 

Na wstępie prezes PFSSK Krzysztof Bandos powitał wszystkich delegatów i przybyłych gości i poddał pod głosowanie wniosek dotyczący możliwości uczestnictwa w obradach Komitetu Doradczego Zarządu PFSSK, wszystkich przybyłych delegatów i gości, którzy zgodnie ze Statutem PFSSK nie mogli by uczestniczyć w obradach. Wniosek prezesa został przyjęty przez wszystkich prezesów Stowarzyszeń Regionalnych jednogłośnie.

 


 

 1. Białystok : Sańczyk Jan, Tichoniuk Jan
 1. Bydgoszcz : Pantkowski Henryk, Karpiński Zygfryd
 1. Gorzów Wielkopolski : Drzazga Władysław /gość honorowy/, Janusz Badura
                                          
 1. Kraków : Lepszy Tadeusz, Tadel Wiesław
 1. Lublin : Sulej Szczepan, Małecki Mirosław
 1. Łódź : Kołodziejczak Krzysztof, Janaszewski Maciej
 
 1. Olsztyn : Gadziński Ryszard, Żuk Krzysztof
 1. Opole : Ordyniec Andrzej, Tymkiewicz Zbigniew
 1. Piła : Skałecki Krzysztof, Wichrzyński Jan
 1. Piotrków Trybunalski : Szymański Krzysztof, Kowalski Józef
          
 1. Poznań : Ogiński Zbigniew, Drozdowski Cezary
 1. Sieradz : Szymczak Jan, Sobańda Stanisław
 1. Skierniewice : Bandos Krzysztof, Stasiak Marek
 1. Szczecin : Etynkowski Grzegorz, Głażewska Agnieszka
 1. Wałbrzych : Uszczyński Zbigniew, Pierzynka Mariusz
 
 1. Warszawa : Szumiał Jan, Bem Zbigniew
 1. Wejherowo : Żukowski Arkadiusz, Kreft Karol
 1. Wrocław : Kardaś Danuta, Musztyfaga Iwona
 

 

 


 

Porządek Posiedzenia Komitetu Doradczego Zarządu:

1.  Sprawy bieżące oraz logistyka dwudniowego Zjazdu - prezes Krzysztof Bandos. M.in. podziękowanie i gratulacje dla „gościa honorowego” dzisiejszego KDZ kol. Władysława Drzazgi .

W pierwszym pkt. prezes PFSSK Krzysztof Bandos poprosił wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy, pamięć kol. Ryszarda Kubisiaka szkoleniowca z Gdańska, który miał swój wkład w latach ‘90 w powstanie PFSSK. Przekazał też na ręce przedstawicieli stowarzyszenia pomorskiego /Mariusz Markowski, Arkadiusz Żukowski, Karol Kreft/ wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci dla rodziny i znajomych od wszystkich członków PFSSK.
Następnie prezes przekazał w imieniu własnym, zarządu, wszystkich delegatów i członków PFSSK, na ręce delegatów Stowarzyszenia małopolskiego /Tadeusz Lepszy, Wiesław Tadel/, wyrazy szczerego smutku i współczucia oraz wyrazy wsparcia i nadziei, dla prezesa honorowego Janusza Ujmy z powodu poważnej choroby żony. Kol. Janusz Ujma od 19 lat nie opuścił żadnego KDZ-u, żadnego Walnego ZDS, uczestniczył we wszystkich seminariach, konferencjach oraz imprezach organizowanych zarówno przez PFSSK jak i też organizowanych przez inne organizacje, fundacje … . Pierwszy raz go zabrakło. Kol. Januszu, byliśmy z Tobą na Zjeździe, jesteśmy po Zjeździe, głęboko wierzymy w to że będzie dobrze.
Następnie kol. Władysław Drzazga przyjął od prezes PFSSK podziękowania za wieloletnią społeczną pracę dla dobra Regionalnego Stowarzyszenia w Gorzowie Wielkopolskim oraz za wielki wkład i zaangażowanie w pracy na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców / kol. Władysław Drzazga przewodniczył na ośmiu Zjazdach Delegatów Stowarzyszeń, a na 2 był z-cą przewodniczącego/. Pamiątkowy zegarek ufundowany przez Zarząd PFSSK i wszystkich członków wręczył gościowi honorowemu sekretarz PFSSK Jan Szymczak. Pamiątkową księgę z podpisem wszystkich prezesów Stowarzyszeń Regionalnych i w ich imieniu, wręczyli gościowi prezesi największych stowarzyszeń Krzysztof Szymański /stowarzyszenie piotrkowskie/ i Jan Szumiał /stowarzyszenie warszawskie/. Indywidualne podziękowanie oraz księgę z dedykacją kol. Władysławowi złożył prezes zarządu Krzysztof Bandos - kończąc słowami „czasami się różniliśmy, ale najważniejsze że potrafiliśmy się różnić pięknie - życzę Ci przede wszystkim zdrowia”.
 

 

2. Omówienie głównych postulatów dotyczących zmian w szkoleniu i egzaminowani zgłoszonych za pośrednictwem Zespołu Doradczego w składzie którego są przedstawiciele naszej organizacji do Departamentu Transportu Drogowego MIiB. - omawiający prezes Zarządu Krzysztof Bandos oraz sekretarz Zarządu Jan Szymczak
Trzy - godzinna spokojna i merytoryczna dyskusja i odniesienie się do uwag dotyczących szkolenia zawartych w Raporcie NIK - wnioski, postulaty, propozycje i uwagi które za pośrednictwem Zespołu Doradczego należy uwzględnić w dalszych pracach, w celu poprawy szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ponieważ w obecnym kształcie organizacyjnym nie przygotowuje do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Niedoświadczeni kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego. Chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE , rygoryzm egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach.
KIN-4101-04-00/2014 Nr ewid. 149/2015/P/14/033/KIN
/ wybrany cytat m.in. nas dotyczący /:
„A. Podstawowymi przyczynami niedostatecznego przygotowania do egzaminu, według respondentów, był brak                      umiejętności dydaktycznych u instruktorów i wykładowców (tak stwierdziło 63,3% ankietowanych).
 B. Połowa udzielających odpowiedzi wymieniła jako przyczynę rozpoczynanie zajęć praktycznych z opóźnieniem lub ich        skracanie (49,9%).
 C. Natomiast jako kolejne przyczyny wymieniano: prowadzenie szkolenia nie na placu manewrowym z trwale                         wyznaczonymi odpowiednimi stanowiskami umożliwiającymi wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych (23,9%)
 D. Zły stan techniczny pojazdów szkoleniowych (23,5%)
 E. Szkolenie na placu, po którym mogły się poruszać pojazdy inne niż szkoleniowe (22,3%). 
 F. Nienabycie podczas szkolenia w OSK umiejętności udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych                 potwierdziło (28% )
 G. Blisko co piąta osoba (18,9%) spotkała się z niekulturalnym zachowaniem instruktora.”
 
3. Wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego, który odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2017 r. - Ukraina.
    - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omawiający Krzysztof Skałecki
 
4. Konkursu Instruktor Roku 2017 który odbędzie się 23-24.06.2017 r. w Łodzi - omawiający wiceprezes Krzysztof                 Kołodziejczak
 
5. P. Tomasz Żmuda - Regis Madiator - oferta ubezpieczeniowa dla OSK

 


 

Drugi dzień

W dn. 01.04.2017 r. odbył się XIX Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

 

Prezes PFSSK Krzysztof Bandos powitał delegatów i otworzył XIX ZDS PFSSK.
Następnie dokonano wyboru prezydium ZDS (przewodniczący, z-ca, sekretarz). Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Zbigniew Uszczyński /Wałbrzych/, z-cą Stefan Rząńca /Białystok/ i sekretarz Jan Szumiał /Warszawa/. Jako „gość honorowy” - ostatni raz przy stole prezydialnym na wniosek Prezesa PFSSK i przy pełnej aprobacie delegatów zasiadł nasz kolega Władysław Drzazga, który swoim doświadczeniem i wiedzą pomagał w sprawnym przeprowadzeniu Zjazdu.


 

Do Komisji Sprawozdawczo - Wyborczej ZDS ( 3 osoby ) wybrano :Maciej Janaszewski - przewodniczący /Łódź/, Agnieszka Głażewska - sekretarz /Szczecin/, Mariusz Pierzynka - członek /Wałbrzych/. Komisja Sprawozdawczo-Wyborcza po sprawdzeniu listy delegatów XIX ZDS i wykazu Stowarzyszeń przynależnych PFSSK stwierdziła o zdolności do podejmowania Uchwał .

 

Sprawozdanie Zarządu PFSSK za okres 13.03.2016-31.03.2017 przedstawił Prezes PFSSK Pan Krzysztof Bandos. Prezes PFSSK w sprawozdaniu zdał relację z wykonanych przez Zarząd czynności w minionym okresie.
- poinformował o pozytywnej tendencji zwiększania się w niektórych regionalnych stowarzyszeniach ilości członków;
- omówił przeprowadzony w ubiegłym roku XVII Konkurs Instruktora Roku 2016 zorganizowany i przeprowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie przy wsparciu instytucji i organizacji pozyskanych przez nie do współpracy; podziękował Prezesowi SOSK w Warszawie Janowi Szumiał, całemu Zarządowi i członkom za wielki wkład i zaangażowanie w organizację tej imprezy; pogratulował zawodnikom reprezentującym regionalne stowarzyszenia w Konkursie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Stwierdził „że miejsce jest ważne, ale samo uczestnictwo i promowanie idei bezpiecznych zachowań jest równie ważne i za to Wam Szanowni Prezesi dziękuję”
- podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Krzysztofowi Skałeckiemu za wysiłek włożony w zorganizowanie i koordynację w trakcie jej trwania wyjazdu szkoleniowego do Austrii i Słowenii.
- poinformował delegatów konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach w których uczestniczyli przedstawiciele PFSSK ;
- omówił udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego i PFSSK w pracach Komitetu Doradczego utworzonego przy Dyrektorze Departamentu Transportu Drogowego w MIiB zmierzającego do zmian w Ustawie o Kierujących Pojazdami i Prawie o Ruchu Drogowym oraz rezultatach jego pracy;
- zdał relację z realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych przez delegatów na XVIII ZDS w Skierniewicach
- poinformował zebranych o udziale swoim w spotkaniach regionalnych Stowarzyszeń na zaproszenie Zarządów. Stwierdził że jego obecność na zebraniach regionalnych zwiększa rangę i prestiż Zarządu i Prezesa lokalnego Stowarzyszenia w regionie. Stwierdził że silne Stowarzyszenia Regionalne, to silna PFSSK.
Na zakończenie podziękował całemu Zarządowi za w pełni społeczny wkład jaki wnieśli do organizacji.

Sprawozdanie o stanie finansów i terminowości opłacania składek członkowskich przedstawił oraz zaprezentowania bilansu finansowego Federacji za 2016 r. dokonał Skarbnik PFSSK Pan Marek Stasiak

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi PFSSK przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PFSSK Pan Krzysztof Skałecki

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PFSSK przedstawiła Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PFSSK Pani Danuta Kardaś

 

Podjęto następujące uchwały:

- Uchwała XIX ZDS PFSSK w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu.
Za- 31 głosów; przeciw- 0 głosów, wstrzymujących- 2 głosy
- Uchwała XIX ZDS PFSSK w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego PFSSK za 2016r.
Za-33 głosy; przeciw-0 głosów; wstrzymujących-0 głosów
- Uchwała XIX ZDS PFSSK o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2016 roku na cele statutowe PFSSK.
Za-33 głosy; przeciw-0 głosów; wstrzymujących-0 głosów
- Uchwała XIX ZDS PFSSK o udzieleniu absolutorium Zarządowi PFSSK za 2016 rok.
Za- 28 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujących- 5 głosów /wszyscy członkowie zarządu/
- Uchwała XIX ZDS PFSSK o udzieleniu absolutorium Komisji Rewizyjnej PFSSK za 2016 rok.
Za-30 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujących- 3 głosy /wszyscy członkowie KR/
- Uchwała XIX ZDS PFSSK o udzieleniu absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu PFSSK za 2106 rok.
Za-30 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujących- 3 głosy / wszyscy członkowie Sądu Kol./
Następnie odbyła się dyskusja:
W dyskusji m.in. zabierali głos i poruszyli następujące zagadnienia delegaci:
- P. Krzysztof Skałecki- temat wycieczki PFSSK w 2017 roku do Ukrainy.
- P. Krzysztof Bandos- poruszył temat zbliżającego się jubileuszu 20 -lecia PFSSK i powołania komitetu organizacyjnego z propozycją udziału w niej Jana Szumiał; podjęcia działań zmierzających do ustanowienia Dnia Instruktora i Wykładowcy Nauki Jazdy jako święta zawodowegoz propozycją dnia w którym miałby on być tj. 7 sierpnia ( dzień wpisania do wykazu zawodów instruktora nauki jazdy).
- P. Henryk Pantkowski – pozytywnie ocenił pracę Zarządu PFSSK w minionym okresie.
- P. Ryszard Gadziński- poruszył temat Komisji Doradczej powołanej przy Dyrektorze DTD w MIIB w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska szkoleniowego.
- P. Jan Szymczak- przedstawił częściowo projekt zmian w przepisach dotyczących szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy.
- P. Zbigniew Uszczyński- zaproponował aby coroczne konkursy Instruktora Nauki Jazdy połączyć ze świętem Instruktora i Wykładowcy Nauki Jazdy.
- P. Stefan Rzońca – zaproponował stopniowanie tytułów instruktorskich w zależności od stażu wykonywanego zawodu i osiągnięć.
-P. Krzysztof Szymański- uzupełniając wypowiedź poprzednika zaproponował wprowadzenie egzaminów przy ubieganiu się o podwyższenie kwalifikacji i wyższego tytułu instruktorskiego.
-P. Krzysztof Bandos i Zbigniew Uszczyński- poruszyli temat wprowadzenia samorządu zawodowego w szkoleniu w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
-P. Tadeusz Lepszy- zasugerował żeby osoby zgłaszające się na kursy prawa jazdy posiadały już zaświadczenia o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy.
-P. Agnieszka Głażewska- zauważyła brak napływu do regionalnych stowarzyszeń młodych osób.

 

 

 

 

Na zakończenie Zjazdu Przewodniczący p. Zbigniew Uszczyński zamknął obrady życząc delegatom bezpiecznych powrotów do domów i zaprosił na obiad.

 

 

 


 

Komentarze

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
* Regulamin zamieszczania komentarzy

1% podatku też przeleciało koło nosa :-) Ale teraz jak już Pan wie jaki status posiada PFSSK to może w przyszłym roku zrobi Pan z kolegami szeroką akcję przekazania części podatku na PFSSK.

Numer KRS: 0000133194 Dział I 5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? TAK Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) Art. 23. 2. Organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości.
Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

Informację publiczną udostępniają podmioty wykonujące zadania publiczne.
Osobą odpowiedzialną za realizację obowiązku jest kierownik podmiotu. Podmiot udostępniający informacje publiczne prowadzi - odrębny od dotychczasowych stron internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej.
Informację publiczną udostępnia, zatem wyodrębniona jednostka organizacyjna, która w szczególności wykonuje zadania publiczne.
• przedszkola
• szkoły
• uczelnie, pozostałe placówki oświatowe
• ośrodki pomocy społecznej
• instytucje kultury komendy straży pożarnej i policji
• jednostki badawczo-rozwojowe i zakłady opieki zdrowotnej
• gabinety lekarskie finansowane ze środków publicznych
• jednostki budżetowe
• zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
• organy władzy publicznej
• organy samorządów gospodarczych i zawodowych
• podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
• podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
• podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne
• podmioty będące w posiadaniu informacji publicznych.
Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców nie wykonuje zadań publicznych a tym samym nie udostępnia informacji publicznej jedynie rokrocznie tak jak każda organizacja pozarządowa – bez względu na to czym się zajmuje – ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego(potocznie nazywanego bilansem, choć bilans stanowi tylko jedną z trzech części sprawozdania). Pozostałe dwie to rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).
Regulamin PFSSK przewiduje, że każdy członek PFSSK ma prawo sprawdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zarządem /dane członków Zarządu w zakładce/ - proszę uzgodnić termin – zapraszam
Pozdrawiam
Krzysztof Bandos

Gdzie można uzyskać informację szczegółową na temat sprawozdania finansowego za rok 2016 przyjętego na zjeździe? Proszę również o podanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PFSSK.