Jesteś tutaj

Strona główna » XVIII Ogólnopolski Konkurs „Instruktor Roku 2017”

                                                                 

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców w Warszawie

 

Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

AUTOS Łódź 

Z A P R A S Z A J Ą   

instruktorów nauki jazdy na

XVIII Ogólnopolski Konkurs „Instruktor Roku 2017”

który odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca 2017 w ŁODZI

 

Celem konkursu jest integracja środowiska szkoleniowego, instruktorów i wykładowców oraz działaczy zajmujących się problemami związanymi ze szkoleniem kandydatów na kierowców w całym kraju. Organizowany konkurs ma na celu podniesienie poziomu szkolenia przyszłych uczestników ruchu drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.


XVIII Konkurs - Mistrzostwa Polski Instruktorów Nauki Jazdy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

PROGRAM

23 czerwca 2017, Piątek:

12:00 - 13:00      Przyjazd i zakwaterowanie
13:00 - 14:00      Obiad
14:00 - 15:30      KDZ PFSSK
15:30 - 17:00      Uroczyste obchody, XXV-lecia działalności Stowarzyszenia AUTOS Łódź
17:00 - 17:45      Otwarcie Mistrzostw Polski Instruktorów PFSSK i odprawa dla zawodników
17:00 - 20:30      Wycieczka autokarowa, z przewodnikiem po Łodzi (goście stow. AUTOS)
18:00 - 19:30      Pierwsza konkurencja Mistrzostw Polski PFSSK  -  teoria/testy
20:50 -  2:00       Uroczysta kolacja.

24 czerwca 2017, Sobota:

  8:00 - 9:00        Śniadanie
10:00 - 14:00      Mistrzostwa Polski PFSSK - konkurencje na placu
11:30 - 12:30      Pokaz Państwowej Straży Pożarnej Łódź - ratownictwo drogowe
12:00 - 14:00      Grill dla gości i zawodników
14:00 - 15:00      Wręczenie nagród
15:00                    Zakończenie imprezy


KARTA ZGŁOSZENNIA UCZESTNIKÓW na XVIII Ogólnopolski Konkurs Instruktora Roku 2017, który odbędzie się w dniach 23 -24 czerwca 2017.

Powyższą kartę zgłoszenia należy pobrać na komputer, wypełnić i następnie wysłać pocztą elektroniczną jako załącznik na adres e-mail podany na karcie.


ZAKWATEROWANIE

 

Hotel Borowiecki Łódź, ul. Kasprzaka 7/9. Pokoje: 2 -osobowe, 2 -osobowe łóżko małżeńskie i 1-osobowe.
Cena 100 złotych, płatne w hotelu.

Miejsca rezerwowane telefonicznie do 5 czerwca 2017 roku

kontakt - Krzysztof Kołodziejczak

tel - 781-100-101

 


REGULAMIN

I. Organizator Konkursu

1. Organizatorami Konkursu są: 
a) Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK) w Warszawie
b) Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców AUTOS Łódź

 

2. Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny stanowiący najwyższą władzę w skład, którego wchodzą:  

 

Przewodniczący :   Prezes PFSSK  Krzysztof Bandos 
Komandor :             Krzysztof Kołodziejczak 
Wicekomandor :     Marek  Kikosicki  
Członek :                 Maciej  Janaszewski
 

3. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Sędziowską w składzie:

Sędzia Główny:              Marcin  Gąciarek  -   WORD  Częstochowa
Sędzia Pomocniczy:       Jan  Sańczyk  -  V-ce  Prezes  PFSSK
 

4. Zespoły sędziowskie składające się z egzaminatorów WORD Łódź

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział instruktorzy i instruktorki: pracujący w ośrodkach szkolenia kierowców, będących członkiem Regionalnego

Stowarzyszenia, niezrzeszeni, oraz zaproszeni przez PFSSK goście z innych państw (dalej zwani Uczestnikami) 

2. Każde Regionalne Stowarzyszenie wystawia dwóch uczestników, którzy biorą udział w Konkursie. 

Organizator ma prawo wystawienia trzech uczestników. 

3. Warunkiem przyjęcia do Konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestników i przesłanie jej do Wicekomandora  e-mail:

autoszkolaperfekt@gmail.com 

4. Za uczestnictwo każdego z zawodników - instruktorów pobiera się wpisowe: 

a) w kwocie 100 - zł (słownie: sto złotych), od zawodników zrzeszonych w PFSSK, 400 zł (czterysta złotych) od zawodników niezrzeszonych 

b) wpłatę należy uiścić na konto: Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców AUTOS, Bank BZK WBK

Nr konta: 43 1090 1304 0000 0001 2351 5529

Tytułem: uczestnictwo Instruktor Roku 2017

5 . Termin przyjmowania zgłoszeń kończy się w dniu 05 czerwca 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia uczestników nie będą przyjmowane. 

- w przypadku rezygnacji nie później niż do dnia 14 czerwca 2017 r. lub skreślenia uczestnika z listy startujących opłata zostanie zwrócona 

 

III. Zasady ogólne 

1) Każdy zawodnik otrzymuje „kartę zawodnika” z numerem startowym nadanym zgodnie z kolejnością zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. W         karcie zawodnika sędzia wpisuje uzyskany wynik podczas rozgrywania konkurencji sprawnościowych. 

2) Konkurencję K – 1 (testy)

3) Konkurencje odbywać się będą w czterech równych grupach jednocześnie, ustalonych w kolejności alfabetycznej

4) O kolejności startów w danej grupie dla każdej konkurencji, decydować będzie losowanie

5) O miejscu w klasyfikacji generalnej konkursu decydować będzie suma punktów we wszystkich czterech konkurencjach 

6) W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji generalnej decydować będzie wyższa liczba punktów uzyskana w konkurencji
     K-5 hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu

7) O miejscu w danej konkurencji decyduje uzyskany przez zawodnika czas wykonania zadania konkursowego powiększony o ewentualne karne        sekundy

8) Po zakończeniu każdej konkurencji sędziowie sporządzają protokół uwzględniający klasyfikację zawodników i ilość przyznanych punktów.

9) Ilość punktów zdobytych w każdej z konkurencji, zależy od miejsca zajętego w danej klasyfikacji i wynosi:  I miejsce to ilość punktów równa                ilości zawodników, jest zarazem wartością maksymalną (max) jaką może zdobyć uczestnik.

Punkty za następne miejsca naliczane są według wzoru:

Wynik = max(ilość zawodników)  minus – nr miejsca, plus + 1

10)  Zawodnik ma prawo wykonać poszczególne zadanie, jeden raz.

11) W sprawach spornych i interpretacji niniejszego regulaminu decydować będzie sędzię główny.

12) Integralną część niniejszego regulaminu stanowią schematy stanowisk poszczególnych konkurencji.

 

IV. Zasady pomiaru czasu

1) Pomiar czasu zadania odbywa się: zawodnik rozpoczynając zadanie sam uruchamia stoper, a następnie kończąc zadanie sam zatrzymuje stoper. Włączenie i wyłączenie stopera stwierdza sędzia.

2) Jeżeli zawodnik przy starcie nie uruchomi stopera, może powtórzyć zadanie. Kolejny brak uruchomienia stopera powoduje, dyskwalifikację zawodnika w danej konkurencji  = punktów 0.

3) Wyzerowanie licznika stopera przez zawodnika na koniec zadania powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji = punktów 0.

4) Czas uzyskany przez zawodnika w danej konkurencji odczytywany jest przez sędziego, zawodnika wykonującego zadanie i kolejnego zawodnika, a następnie wpisywany do protokołu.

5) Do czasu uzyskanego podczas wykonywania zadania sędzia doliczy po 5 karnych sekund za każde najechanie na pachołek lub tyczkę.

6) Opuszczenie pojazdu przez zawodnika przed przekroczeniem linii start na końcu konkurencji lub nie zastosowanie się do komendy sędziego zaliczone, używanie pedału gazu, sędzia doliczy 30 karnych sekund.


 

KONKURENCJE

W ramach Konkursu zostaną rozegrane następujące konkurencje: 

K - 1 Przepisy ruchu drogowego – testy
K - 2 Jazda pasem ruchu (próba stewarta)
K - 3 Slalom z wjazdem do garażu
K - 4 Parkowanie równoległe z lewej strony
K - 5 Hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu

  

Sposób przeprowadzenia poszczególnych konkurencji:

K-1 Testy

Odbędą się w WORD Łódź ul. Smutna 28 przejazd zapewnia organizator.

Testy odbędą się na komputerach WORD Łódź

Baza pytań: egzamin państwowy kat. B

Liczony czas ukończenia testu 

1 pkt straty w odpowiedziach = 30 sekund 

Wygrywa najlepszy czas, liczony: czas ukończenia + karne sekundy  

 

K-2 Jazda pasem ruchu z piłeczką na talerzu

Dostarczony przez organizatora samochód 

Pas ruchu (egzamin państwowy kat. B) zwężony o 80 cm z lewej strony

Rozstawienie słupków wzdłuż pasa w odległości co 3 m

Samochód wyposażony w talerz z piłeczką umieszczoną na masce

Samochód ustawiony przed linią START z włączonym silnikiem, wyłączonym hamulcem postojowym i otwartymi drzwiami od strony pasażera

Zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji sam ustawia fotel i lusterka

Zawodnik wykonuje zadanie z pozycji instruktora bez zapiętych pasów bezpieczeństwa obsługując tylko pedały instruktorskie

Włączenie stopera, start ze stanowiska 1 i jazda do przodu do stanowiska 2. Po zatrzymaniu w stanowisku 2 sędzia poprzez uniesienie ręki do góry i wydanie komendy ZALICZONE zezwala na kontynuowanie jazdy tyłem do stanowiska 1. Po zatrzymaniu w stanowisku 2 sędzia poprzez uniesienie ręki i wydanie komendy ZALICZONE zezwala na opuszczenie samochodu i wyłączenie stopera.

W przypadku wypadnięcia piłki poza talerz, zawodnik wysiada z samochodu i umieszczę piłkę na talerzy a następnie kontynuuje jazdę. Nie wstrzymuje to pracy stopera.

Wygrywa najlepszy czas, liczony: czas ukończenia + karne sekundy  

 

K-3 Slalom z wjazdem do garażu

Dostarczony przez organizatora samochód 

Samochód ustawiony przed linią START z włączonym silnikiem, wyłączonym hamulcem postojowym i otwartymi drzwiami od strony pasażera 

Zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji sam ustawia fotel i lusterka

Zawodnik wykonuje zadanie z pozycji instruktora bez zapiętych pasów bezpieczeństwa obsługując tylko pedały instruktorskie

Włączenie stopera i jazda do przodu slalomem pomiędzy pachołkami i wjazd przodem do stanowiska. Po zatrzymani u w stanowisku sędzia poprzez uniesienie ręki do góry i wydanie komendy zaliczone zezwala na wyjazd ze stanowiska tyłem, slalomem pomiędzy pachołkami do linii start. Po zatrzymaniu za linią start sędzia poprzez uniesienie ręki i wydanie komendy zaliczone zezwala na opuszczenie samochodu i wyłączenie stopera.

Zawodnik ma możliwość wielokrotnego wykonywania korekt toru jazdy

Wygrywa najlepszy czas, liczony: czas ukończenia + karne sekundy  

 

K-4 Parkowanie równoległe z lewej strony

Dostarczony przez organizatora samochód wyposażony w zaklejone (zamalowane) szyby w drzwiach tylnych i zaklejoną (zamalowaną) tylną szybę

Samochód ustawiony przed linią START z włączonym silnikiem, wyłączonym hamulcem postojowym i otwartymi drzwiami od strony pasażera 

Zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji sam ustawia fotel i lusterka

Zawodnik wykonuje zadanie z pozycji instruktora bez zapiętych pasów bezpieczeństwa obsługując tylko pedały instruktorskie

Włączenie stopera i jazda do tyłu i stanowiska. Po zatrzymaniu w stanowisku sędzia poprzez uniesienie ręki do góry i wydanie komendy zaliczone zezwala na wjazd ze stanowiska przodem do linii start. Po zatrzymaniu za linią start sędzia poprzez uniesienie ręki i wydanie komendy zaliczone zezwala na opuszczenie samochodu i wyłączenia stopera.

Zawodnik ma możliwość wielokrotnego wykonywania korekt toru jazdy

Wygrywa najlepszy czas, liczony: czas ukończenia + karne sekundy  

 

K-5 Hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu

Dostarczony przez organizatora samochód 

Samochód ustawiony przed linią START z włączonym silnikiem, wyłączonym hamulcem postojowym i otwartymi drzwiami od strony pasażera 

Zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji sam ustawia fotel

Zawodnik wykonuje zadanie z pozycji instruktora w zapiętych pasach bezpieczeństwa 

Rozpędzenie pojazdu przez kierującego (sędziego) do prędkości 50-55Km/h

Na czerwony sygnał świetlny instruktor rozpoczyna hamowanie

Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić jak najbliżej linii zatrzymania

Konkurencję wygrywa osoba. Która uzyska najmniejszą liczbę punktów karnych

Punktacja:

Zatrzymanie przed przednią krawędzią linii 1 punkt karny za każdy centymetr

Zatrzymanie za przednią krawędzią linii 50  punktów + 2 punkty karne za każdy centymetr

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych z winy uczestników konkursu oraz osób trzecich 

7. Organizator może przerwać zawody, zmienić lub unieważnić niektóre konkurencje, jeśli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje.  


 PUNKTACJA


Komentarze

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
* Regulamin zamieszczania komentarzy

GRATULUJĘ ORGANIZATOROM ZA WSPANIALE PRZEPROWADZONY XVIII Ogólnopolski Konkurs Instruktor Roku 20017. Dziękuję za tak liczne uczestnictwo w konkursie - tak licznym zawodniczkom i zawodnikom, sponsorom i zaproszonym gościom. Wspaniała impreza związana wspólnie z 25-leciem Stowarzyszenia OSK "Autos" w Łodzi. Gratuluję i dziękuję również prezesowi tej organizacji Krzysztofowi Kołodziejczakowi.
prezes honorowy PFSSK Janusz Ujma.